Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

Betonwerken Lombaert ontwikkelde deze website en beheert de inhoud ervan. Het gebruik van de website en de informatie die daarin wordt verstrekt, is enkel mogelijk voor zover de hierna beschreven gebruiksvoorwaarden worden nageleefd. Enig gebruik van deze website houdt automatisch de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in.

1. Verantwoordelijke uitgever

De uitgever van deze website is: BVBA Betonwerken Lombaert – Landbeek 22 – 1730 Asse.

2. Aansprakelijkheid

De bedoeling van Betonwerken Lombaert is om u via deze website op de hoogte te houden van zijn activiteiten, diensten en producten. Deze website dient geen reclamedoeleinden. Betonwerken Lombaert doet al het mogelijke om de informatie op deze website te controleren en actueel te houden. De inhoud van deze website kan bovendien regelmatig worden aangepast. Betonwerken Lombaert kan echter niet garanderen dat de inhoud van de website steeds volledig, nauwkeurig en up-to-date is. Betonwerken Lombaert kan niet op basis van de inhoud van deze website worden beoordeeld. Voor een correcte bedrijfsbeoordeling kunt u gebruik maken van de wettelijke informatiekanalen.

Betonwerken Lombaert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de daarin verstrekte informatie. Betonwerken Lombaert kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden voor schade ten gevolge van technische problemen en onbeschikbaarheid van de website. Betonwerken Lombaert garandeert geenszins dat de bestanden die via de website worden aangeboden compatibel zijn met de infrastructuur van de gebruiker.

Betonwerken Lombaert kan de inhoud van deze website op ieder ogenblik volledig of gedeeltelijk en zonder voorafgaand bericht wijzigen. Betonwerken Lombaert wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van fouten of het niet bijwerken van de website, behalve bij ernstige tekortkomingen of opzettelijke fouten.

3. Links naar andere websites

De websites waarnaar hyperlinks op deze website kunnen verwijzen, worden niet door Betonwerken Lombaert gecontroleerd en Betonwerken Lombaert is dus niet verantwoordelijk voor eventuele illegale inhoud op die externe websites, noch voor de hyperlinks die zelf doorverwijzen naar andere websites. De aanwezigheid van een hyperlink naar een website van derden houdt op geen enkele wijze een goedkeuring of kwaliteitswaarborg van Betonwerken Lombaert in.

4. Intellectuele eigendom

De inhoud van de website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan Betonwerken Lombaert of een derde houder is. Deze website, of bepaalde delen daarvan mogen uitsluitend worden afgedrukt of gereproduceerd voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, met de wettelijke vermeldingen die verwijzen naar de intellectuele eigendom: © Betonwerken Lombaert. Iedere persoon die deze website wenst te reproduceren of onder het grote publiek te verspreiden, dient daartoe voorafgaand de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Betonwerken Lombaert te bekomen.
Elk ander gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de reproductie, aanpassing, verdeling, overdracht, heruitgave, bekendmaking en/of weergave van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Betonwerken Lombaert.

5. Bescherming van de privacy

Betonwerken Lombaert garandeert de bescherming van de privacy van iedere gebruiker en leeft de daarop toepasselijke wettelijke bepalingen na. De gebruiker kan deze website vrij bezoeken en informatie over onze organisatie en diensten raadplegen zonder mededeling van persoonsgegevens.
Zie Bescherming van persoonsgegevens.

6. Contactformulier

U kunt met Betonwerken Lombaert contact opnemen met behulp van het contactformulier. Ieder formulier waarvan de inhoud als niet relevant voor de werkzaamheden van Betonwerken Lombaert wordt beschouwd, kan zonder gevolg blijven.

7. Link aanmaken naar deze website

Indien de gebruiker een link wenst aan te maken naar de website van Betonwerken Lombaert, dient hij daarvoor steeds voorafgaand de toestemming van Betonwerken Lombaert te vragen. Deze toestemming kan worden aangevraagd via de contactfunctie op de website. De gebruiker zal daartoe steeds de naam van de website vermelden waar de link zal worden toegevoegd, alsook de gegevens van de verantwoordelijke van die website en de redenen voor het toevoegen van een dergelijke link. Zonder akkoord van Betonwerken Lombaert is het niet toegestaan om (1) een deep link te plaatsen op een website, en/of (2) een framed link of inline link te plaatsen naar de volledige website www.betonwerken-lombaert.be of naar een deel daarvan.

Het aanmaken van een hyperlink betekent niet dat het verbod om te kopiëren, te reproduceren of logo’s weer te geven zou vervallen.

De gebruiker bevestigt schriftelijk dat hij de door Betonwerken Lombaert opgelegde voorwaarden aanvaardt en zal naleven. Die voorwaarden zijn meer bepaald:

  • De link moet de bezoeker verwijzen naar de homepage www.betonwerken-lombaert.be. U wenst een link aan te maken naar een andere pagina van onze website? Vermeld dit uitdrukkelijk.
  • De link moet worden aangemaakt in een volledig venster en dus niet in kaders die verwijzen naar andere websites en ook niet in pop-upvensters (vensters zonder navigatieknoppen).
  • De link mag niet worden toegevoegd aan websites waarvan het doel en het imago in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde, of niet stroken met doel en het imago van Betonwerken Lombaert.
  • De link mag niet om een betaling door de gebruiker vragen.

Zelfs indien u toestemming hebt gekregen om een link aan te maken, kan Betonwerken Lombaert dit steeds zonder opgave van redenen verbieden. Voor het aanmaken van een betalende link of een link onderhevig aan enige vorm van betaling door de gebruiker, moet steeds de schriftelijke toestemming van Betonwerken Lombaert worden gevraagd.

Een link die op een of andere manier niet aan de hoger beschreven voorwaarden voldoet, kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website, de exploitatie en het gebruik ervan zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Behalve bij dwingende bepaling zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd voor elk geschil in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website

NL